Algemene voorwaarden

Time On (hierna "TIME ON") is een merknaam van IIZY Software B.V. en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 65037618.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities van toepassing:

 • Dienst: de door TIME ON te verrichten werkzaamheden, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, daaronder tevens begrepen de SaaS, de programmatuur en de functionaliteit;

 • Documentatie: de technische beschrijvingen en gebruikershandleidingen bij de programmatuur, alsmede alle andere door TIME ON verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, schetsen, modellen en offertes;

 • Klant: de wederpartij van TIME ON (de Klant) bij overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen;

 • Overeenkomst: de specifieke overeenkomst tussen TIME ON en Klant waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door TIME ON aan Klant ter beschikking te stellen programmatuur of door TIME ON te leveren Diensten zijn vastgelegd;

SaaS “Software as a Service”: de programmatuur die aan de Klant De Dienst bestaande uit het door TIME ON ten behoeve van Klant via internet ter beschikking stellen van in de Overeenkomst genoemde programmatuur; 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor gebruik van TIME ON producten en diensten door een Klant.

1.2 In geval bepalingen in de Overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden die de Klant eventueel gebruikt, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Klant en TIME ON, tenzij uitdrukkelijk door TIME ON aanvaard.

2. De SaaS

2.1. De Dienst houdt het volgende in:

 • de SaaS ”TIME ON”, de administratie tool voor de registratie van uren, kilometers en onkosten;

 • tools;

 • de TIME ON API;

 • en de andere diensten die aan u verstrekt worden, waaronder alle programmatuur, data, tekst, beelden, geluiden, videobeelden en andere inhoud die ontwikkeld wordt door TIME ON.

Nieuwe technische kenmerken die toegevoegd worden of die de Dienst of programmatuur aanvullen zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

3. Aard van de Overeenkomst

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, rust op TIME ON een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, garandeert TIME ON nimmer de geschiktheid voor een bepaald specifiek doel of functie, waaronder besparingen of verbetering van de bedrijfsresultaten. 

3.3 In geen geval garandeert TIME ON de ononderbroken beschikbaarheid van telecommunicatiediensten en, indien van toepassing, de ononderbroken toegang tot haar Diensten al dan niet via het internet of andere netwerken van TIME ON dan wel derden. 

3.4 TIME ON garandeert niet dat de Dienst ononderbroken, tijdig, foutvrij of virus-vrij zal zijn en andere informatie of advies van TIME ON kan voor Klant een garantie geven die niet expliciet benoemd wordt in deze Algemene Voorwaarden.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 U gaat hiermee akkoord dat toegang en gebruik van de Dienst alleen voor uw interne zakelijke doeleinden zult gebruiken zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

4.2 U gaat akkoord dat u:

 1. de Dienst niet zal gebruiken namens enige derde;

 2. de Dienst niet zal wijzigen, aanpassen of hacken om een niet-bestaande band met TIME ON te impliceren, of om op enige andere wijze ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Dienst of de bijbehorende systemen of netwerken;

 3. de Dienst niet op onrechtmatige wijze zult gebruiken, waaronder onder meer de schending van de privacy van individuen, misbruik van intellectueel eigendom van TIME ON of een derde, of het verzenden van spam of andere ongevraagde berichten in strijd met de wet;

 4. de Dienst op enige wijze te gebruiken waardoor verstoring optreedt in de integriteit of prestaties van de Dienst en de bijbehorende systemen;

 5. geen pogingen onderneemt om programmatuur die deel uitmaakt van de Dienst te ontcijferen, decompileren, of door middel van reverse engineering of anderszins de broncode trachten te ontdekken;

 6. de Dienst niet zal gebruiken voor het willens en wetens posten, uploaden, linken naar enige inhoud dat in strijd is met de wet, die racistisch, haat zaaiend, in strijd met de goede zeden of discriminerend is, of die virussen, malware, Trojans, of andere vergelijkbare schadelijke software bevat; of

 7. de Dienst niet zult gebruiken in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Verder gelden de volgende verplichtingen: 

 1. Klant garandeert dat al het materiaal of data en instructies die door Klant ter beschikking worden gesteld aan TIME ON in het kader van het operationeel gebruiksklaar maken van de Dienst, juist en volledig zijn en dat alle data en opslagmedia voor data voldoen aan de door TIME ON gegeven specificaties;

 2. De Klant is verantwoordelijk voor alle informatie, data tekst, berichten of andere materialen die zij posten of die anderszins worden verspreid via de Dienst;

 3. Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de gebruikersnamen en wachtwoorden en de Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun accounts;

 4. Klant zal geen gebruikmaken van andere dan door TIME ON geadviseerde apparatuur en zal de aanwijzingen van TIME ON met betrekking tot randvoorwaarden voor het gebruik van de Dienst opvolgen;

 5. Klant gaat ermee akkoord dat iedere account aan hun toegewezen slechts door één persoon wordt gebruikt en dat accounts niet gedeeld zullen worden door meerdere mensen;

 6. Klant kan zoveel individuele accounts aanmaken als voorzien in de Overeenkomst;

 7. Klant zal haar personeel verplichten te handelen als professioneel gebruiker en de in dit artikel opgenomen verplichtingen laten accepteren.

 8. Klant zal de SaaS niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIME ON nader inrichten c.q. parametriseren of doelbewust belasten zodanig dat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt.

4.4 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot verwerking van het recht onder die bepaling of het recht dat voortvloeit uit enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

5. Verplichtingen van TIME ON

5.1 TIME ON garandeert dat zij gerechtigd is de overeengekomen de SaaS ter beschikking te stellen aan Klant en vrijwaart Klant voor aanspraken van derden te dier zake.

5.2 Het plaatsen van data door Klant op de ICT-infrastructuur van TIME ON of door haar ingeschakelde derden houdt geen eigendomsoverdracht van die data in. Medewerkers van TIME ON zijn niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de data van Klant, tenzij Klant hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.

5.3 TIME ON zal Klant schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke vordering door het gebruik van de Dienst zoals toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden en die afkomstig zijn van een derde Partij die beweert dat de Dienst inbreuk pleegt op een geldig octrooi of auteursrecht, of inbreuk maakt op enig ander intellectueel eigendomsrecht van een ander. TIME ON zal voor haar kosten tegen deze claim opkomen en schadevergoeding betalen die uiteindelijk tegen Klant is toegekend in verband daarmee, inclusief de redelijke honoraria en onkosten van de advocaten die TIME ON voor een dergelijke verdediging inschakelt, op voorwaarde dat:

 1. Klant TIME ON onmiddellijk op de hoogte stelt van de dreiging of kennisgeving van een dergelijke claim;

 2. TIME ON heeft als enige exclusieve controle om vertegenwoordiging voor de claim te selecteren, een dergelijke claim te verdedigen en / of te schikken, en;

 3. Klant volledig meewerkt met TIME ON in verband daarmee.

6. Voorbehouden van TIME ON

6.1 TIME ON behoudt zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten, waaronder begrepen het staken van de SaaS en zo nodig de Overeenkomst met Klant te ontbinden of andere maatregelen te nemen zoals TIME ON dat nodig acht, indien Klant zich niet houdt aan de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat TIME ON Klant voor zover de omstandigheden dat redelijkerwijs toelaten eerst schriftelijk informeert over het geconstateerde overtreding van de voorwaarden en daarbij Klant een redelijke termijn gunt om alsnog aan de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te voldoen. Klant zal in voorkomende situaties nimmer gerechtigd zijn tot schadevergoeding.

6.2 TIME ON kan informatie die naar haar oordeel in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden verwijderen of blokkeren, zonder dat dit voor TIME ON tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt.

6.3 TIME ON is gerechtigd inactieve organisaties en gebruikers die ouder dan 12 (twaalf) maanden zijn zelfstandig te verwijderen. Klantgegevens en geboekte regels zullen nooit zonder toestemming van Klant worden verwijderd.

6.4 TIME ON kan geen garanties afgeven met betrekking tot de dienstverlening welke niet door of namens TIME ON wordt verzorgd. 

6.5 TIME ON behoudt het recht om de ondersteuning voor delen van de dienst te staken en bestaande features te verwijderen. Het Saas product is een zich immer ontwikkelende oplossing, waaraan nieuwe onderdelen kunnen worden toegevoegd en waarvan bestaande onderdelen verwijderd kunnen worden. 

7. Beveiliging

7.1 In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening 2016/679) zal TIME ON passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

7.2 Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de data c.q. gegevens die hen door de wederpartij zijn verstrekt passend te beveiligen, in overeenstemming met artikel 7.1.

7.3 Klant zal maatregelen nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de Dienst en de data. TIME ON kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die Klant lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van de Dienst of data.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Ieder der Partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen ten einde de geheimhouding te waarborgen met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij of personen, van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennis nemen.

8.2 TIME ON staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, zich onderwerpen aan door TIME ON vastgestelde regelingen welke een zo groot mogelijke beveiliging van haar computersystemen en datacentra beogen en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. 

8.3 Indien aanvullende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot beveiligingsmaatregelen dienen te worden overeengekomen, zullen deze in een afzonderlijke bijlage bij de Overeenkomst worden vastgelegd.

9. Data Privacy

9.1 TIME ON conformeert zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening 2016/679 en gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn Privacy Policy en zijn verwerkersovereenkomst die voor klanten beschikbaar is. In overeenstemming daarmee, zal het volgende gelden:

 1. Nadere bepalingen in een verwerkersovereenkomst gaan vóór op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten tussen Partijen. Voor zover er geen verwerkersovereenkomst tussen TIME ON en Klant bestaat, gelden de volgende bepalingen.

 2. Onder de Overeenkomst treedt TIME ON, in overeenstemming met de Privacy Policy en de Verwerkersovereenkomst op als Verwerker.

 3. Klant treedt op onder de Overeenkomst als een Verwerkingsverantwoordelijke.

 4. Partijen verplichten zich om van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is vertrekt of aan hen bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden.

 5. Klant garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit de Diensten met betrekking tot de Overeenkomst.

 6. Klant is er mee bekend dat TIME ON account informatie kan benaderen in verband met service verzoeken van de Klant. TIME ON zal deze persoonsgegevens niet openbaren, tenzij TIME ON daartoe verplicht is op basis van de wet, dit toegestaan wordt door Klant, of in overeenstemming met de Privacy Policy of de verwerkersovereenkomst.

Klant zal TIME ON vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkenen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Klant zoals gesteld in dit artikel. 

10. Intelectuele eigendom

10.1 Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op alle door TIME ON aan Klant ter beschikking gestelde SaaS of Documentatie alsmede op eventuele voorbereidende stukken zullen zowel tijdens als na afloop van de tussen TIME ON en Klant gesloten Overeenkomst (blijven) berusten bij TIME ON of bij de derde van wie TIME ON het recht heeft verkregen om de betreffende SaaS of Documentatie aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het bepaalde in artikel 10.1 ook indien het programmatuur betreft die speciaal voor Klant is ontwikkeld en vervaardigd.

10.3 Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Dienst en/of Documentatie zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

10.4 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt TIME ON tevens al haar intellectuele eigendomsrechten op alle andere door haar verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, schetsen, modellen en offertes.

10.5 Aan Klant verstrekte Documentatie mogen door Klant niet worden gekopieerd, hergebruikt, aan derden worden verstrekt of geopenbaard of voor ieder ander gebruik aangewend worden anders dan voor eigen gebruik.

11. Service door derden / Overdracht Rechten en Plichten

11.1 TIME ON heeft het recht gebruik te maken van derden voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

11.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11.1 zal TIME ON, in het geval deze derden toegang gegeven wordt tot persoonsgegevens, handelen naar de regeling zoals deze in de verwerkersovereenkomst is opgenomen.

11.3 De Dienst kan links of verbindingen hebben met producten, diensten of software van derden. Gebruik daarvan geschiedt onder andere algemene voorwaarden. TIME ON staat niet in voor dergelijke diensten, hun inhoud of de manier waarop deze omgaan met persoonsgegevens van Klanten. TIME ON stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met het gebruik van dergelijke services.

12. Facturen, Wijzigingen en Betalingen

12.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door TIME ON geoffreerde en/of tussen Partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting.

12.2 TIME ON heeft het recht prijzen en de overeengekomen jaarlijkse vergoedingen telkens per 1 januari te indexeren aan de hand van het Prijsindexcijfer voor CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor de bedrijfstak Zakelijke Dienstverlening, zoals jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage, op de meest recente tijdsbasis met als basis 2000=100.

12.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van aan TIME ON verschuldigde bedragen uiterlijk op de veertiende (14e) kalenderdag na de dagtekening van de desbetreffende factuur plaats te vinden. Betaling zal geschieden in Euro.

12.4 Facturering vindt bij eenmalig verschuldigde bedragen direct na ondertekening van de Overeenkomst plaats. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan één (1) jaar wordt steeds jaarlijks vooruit gefactureerd.

12.5 Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van TIME ON is bijgeschreven.

12.6 Bij niet-tijdige betaling door de Klant is deze vanaf de dag waarop betaling aan TIME ON uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 

12.7 Ingeval van niet-tijdige betaling en schriftelijke ingebrekestelling (aanmaning) is TIME ON bevoegd (verdere) levering van haar Dienst en het gebruiksrecht van of toegang tot SaaS op te schorten tot het moment waarop de Klant haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

12.8 Ten laste van de Klant komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TIME ON als gevolg van niet nakoming door de Klant van diens verplichtingen jegens TIME ON heeft moeten maken.

12.9 Daarnaast is TIME ON bij niet-tijdige betaling gerechtigd de Overeenkomst door enkele schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van TIME ON op volledige betaling van het verschuldigde vermeerderd met vergoeding van alle door haar geleden schade, indien Klant ook na ingebrekestelling met daarin een gestelde redelijk termijn nalatig blijft in het voldoen aan zijn (volledige) betalingsverplichtingen.

12.10 Ieder beroep op verrekening van de Klant is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op TIME ON betreft welke TIME ON onvoorwaardelijk heeft erkend.

13. Beëindiging

13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen daarin. Deze looptijd wordt telkens verlengd, zodra een licentie is verlegd, met de periode van de gekozen duur van de licentie.

13.2 Niettegenstaande het elders in of bij de Overeenkomst bepaalde is iedere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:

 1. indien en zodra aan de andere Partij (voorlopige) surséance van betaling is verleend en/ of de (voorlopige) surseance van betaling langer dan zes (6) maanden achtereen heeft geduurd;

 2. indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;

 3. indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag een deugdelijke nakoming van de Overeenkomst belemmert;

 4. indien de andere Partij, na ingebrekestelling, ook na de gestelde redelijke termijn in gebreke blijft een verplichting uit de Overeenkomst na te komen;

13.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt tevens het gebruiksrecht van de SaaS.

13.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

14. Beëindiging van de Dienst; Exit Service

14.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal TIME ON op verzoek en voor rekening van Klant aan Klant alle medewerking verlenen ten gunste van de continuïteit van de operationele dienstverlening aan Klant, één en ander voor zover gerelateerd aan de Dienst. Voor zover dit niet anders is overeengekomen in de Verwerkersovereenkomst, zal TIME ON de data tegen vergoeding in een voor Klant te lezen bestandsformaat op een gangbare informatiedrager afleveren. In de Overeenkomst of in een nieuwe, hiervoor af te sluiten overeenkomst, zal de wijze waarop en de hoogte van de vergoeding worden gespecificeerd (“Exit Service”).

15. Overmacht

15.1 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) door buiten de macht van Partijen gelegen omstandigheden (zoals, maar niet daartoe beperkt brand, watersnood, vorst, bliksem - zowel bij TIME ON als bij haar leveranciers - , mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblokkades of sancties, uitval of (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen) welke het nakomen van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal de verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden.

15.2 De Partij die zich beroept op overmacht meldt dit zo spoedig mogelijk aan de andere Partij en zal op eerste verzoek van de andere Partij daartoe de nodige bewijsstukken overleggen. 

15.3 Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van overmacht, dan wel de periode van overmacht meer dan drie (3) maanden dreigt te gaan duren dan wel reeds duurt, heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. TIME ON is ten gevolge van een beëindiging van de Overeenkomst op grond van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De totale aansprakelijkheid van TIME ON wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereen- komst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TIME ON voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

16.2 De totale aansprakelijkheid van TIME ON voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderd- vijftig duizend Euro). 

16.3 De aansprakelijkheid van TIME ON voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan TIME ON voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan TIME ON voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van TIME ON verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van TIME ON laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van TIME ON welke in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet. 

16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uit- sluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van TIME ON. 

16.6 Tenzij nakoming door TIME ON blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van TIME ON wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant TIME ON onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en TIME ON ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat TIME ON in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TIME ON meldt. Iedere vordering tot schade- vergoeding tegen TIME ON vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.8 Klant vrijwaart TIME ON voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door TIME ON geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan TIME ON zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

17. Overdracht van Rechten

17.1 TIME ON behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, onder de voorwaarde dat zulke derden zich gehouden achten aan de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

18. Volledige Overeenkomst

18.1 Deze Algemene Voorwaarden, tezamen met de Overeenkomst, behelzen de gehele afspraak tussen Partijen.

18.2 De Overeenkomst tussen Partijen en deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en andere overeenkomsten tussen Partijen.

18.3 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

19. Deelbaarheid

19.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van Partijen zo dicht mogelijk benaderen.

20. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

20.1 De Overeenkomst tussen TIME ON en Klant en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

20.2 Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement 2015  van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te Rijswijk. 

20.3 Indien een spoedeisende voorziening of het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag gewenst of noodzakelijk is, kunnen Partijen zich tot de rechtbank Arnhem wenden.